for a
healthy
future

PRIVAATSUSE POLIITIKA

Privaatsuspoliitika (edaspidi - poliitika) reguleerib isikuandmete töötlemise õigussuhet veebilehe administratsiooni vahel, mida esindab ettevõte DAAAK Pharma Int. AS (edaspidi Ettevõte) ja veebilehe daaak.ee kasutaja (edaspidi Kasutaja) vahel.

Sellele veebisaidile juurdepääsuga ja selle kasutamisega kinnitate, et olete lugenud, mõistnud ja nõustute käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud tingimustega.

1. Põhitingimused

Termin "Kasutaja" tähendab juriidilist või teovõimelist füüsilist isikut, kes on saanud 18-aastaseks ja soovib kasutada Ettevõtte teenuseid tagasiside vormi kaudu või teha muid toiminguid, mida Ettevõtte internetiressursi funktsionaalsus võimaldab.

Mõiste "Veebileht" või "Ettevõtte internetiressurss" tähendab veebilehte daaak.ee, sealhulgas kõiki domeeninimede tasemeid, mis kuuluvad ettevõttele.

"Isikuandmed" - igasugune teave, mis on seotud otseselt või kaudselt määratletud või tuvastatava juriidilise või füüsilise isikuga. 

Isikuandmete töötlemine - mis tahes tegevus (toiming) või tegevuste (toimingute) kogum, mida tehakse isikuandmetega automatiseerimisvahendite abil või ilma nendeta. Sellised toimingud (toimingud) võivad hõlmata: isikuandmete kogumist, vastuvõtmist, salvestamist, süstematiseerimist, kogumist, säilitamist, täpsustamist (ajakohastamist, muutmist), väljavõtteid, kasutamist, edastamist (levitamist, kättesaadavaks tegemist, juurdepääsu), depersonaliseerimist, blokeerimist, kustutamist, hävitamist.

"Tagasiside vorm" tähendab spetsiaalseid välju, kuhu kasutaja sisestab isikuandmed, et edastada andmeid kasutaja kohta veebilehe administratsioonile edasiseks töötlemiseks.

2. Andmete kogumine ja kasutamine

Ettevõte kogub ja töötleb Isikuandmeid kooskõlas kehtivate õiguslike ja regulatiivsete nõuetega. Isikuandmeid võidakse koguda siis, kui kasutaja suhtleb veebilehe pakutavate funktsioonidega. Kogutud isikuandmeid võidakse kasutada teenuste osutamiseks.

3. Töötlemise õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub õiguslikel alustel, sealhulgas kasutaja nõusolek, lepingulised kohustused, ettevõtte õigustatud huvid ja juriidiliste kohustuste täitmine.

4. Andmete jagamine ja edastamine

Ettevõte võib jagada isikuandmeid usaldusväärsete kolmandate isikutega, sealhulgas teenusepakkujate ja partneritega, ainult käesolevas eeskirjas sätestatud eesmärkidel. Lisaks võib Isikuandmeid avalikustada asjaomastele asutustele, kui seadus või määrus seda nõuab.

5. Andmete turvalisus ja säilitamine

Ettevõte rakendab asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kaitsta isikuandmeid loata juurdepääsu, kadumise, muutmise või avalikustamise eest. Isikuandmeid säilitatakse ajavahemikuks, mis on vajalik nende eesmärkide täitmiseks, milleks need koguti, välja arvatud juhul, kui seadusega on ette nähtud pikem säilitamisperiood.

6. Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus tutvuda oma isikuandmetega, taotleda nende parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, esitada vastuväiteid töötlemisele ning saada nende koopia struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis. Nende õiguste kasutamiseks või isikuandmete töötlemise taotlemiseks võib kasutaja võtta ettevõttega ühendust, kasutades käesolevas eeskirjas esitatud kontaktandmeid.

7. Poliitika uuendused

Käesolevat poliitikat võidakse aeg-ajalt ajakohastada, et kajastada muudatusi andmetöötlustavades või kohaldatavates seadustes. Poliitika uusim versioon on kättesaadav veebisaidil koos viimase ajakohastamise kuupäevaga.

Isikuandmete töötlemise või käesoleva poliitikaga seotud küsimuste või probleemide korral võtke meiega ühendust aadressil estonia@daaak.ee.

 

for a
healthy
future